www.LUBIK.sk
SlovenskýČeskýRSS
Kategórie Výrobcovia
EUROHRANOLY
Smrek
Borovica
Dub
-----
ŠKÁROVKA
Smrek
Borovica
Dub
Buk
Jaseň
Hevea
-----
ATYPICKÉ HRANOLY
Smrek
Smrekovec
Borovica
Dub
Buk
FRÍZY - SENDVIČ
Smrek
Dub
Buk
Borovica
SCHODY
Stupnice Hevea
Podstupne Hevea
FOTOKURZ
Individuálny
Pre školy
INÉ
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
zobraziť nákupný košík >>
Kontaktné údaje

Anna Jačisková - LUBIK
09435 Soľ 73
Volajte:
Telefón:
tel0904563834
Píšte:
E mail:
eeshop@lubik.sk
Reklama
www.studioidea.sk
Reklamačný poriadok

 

e-shopu: http://www.lubik.sk/

Všeobecné ustanovenia

1. Anna Jačisková- LUBIK,094 350 Soľ 73 SR, IČO: 47476133, DIČ: 1082616194, ObU Vranov
n/Topľou,číslo živnostenského registra: 790-14633, (ďalej len "predávajúci") prevádzkuje internetový
obchod (ďalej len "e-shop") prostredníctvom webovej stránky: http://www.lubik.sk/, v ktorom ponúka
svojim zákazníkom tovar ku kúpe a služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
2. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú
predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke.
3. Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné
vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.
4. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými
podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje
oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok.
5. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad
(faktúra),alebo bloček z RP. Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný
nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).
6. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú
na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje
tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady
tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
7. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
najmä zákonom č.
250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi
predpismi.

Záručná doba

1. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych
vzťahov je záručná doba v súlade s
právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú
kratšiu dobu pre určité
druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom
vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná
doba pred uplynutím tejto lehoty.
2. Záručná doba začína
plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. predávajúci zodpovedá kupujúcemu
spotrebiteľovi za vady tovaru podľa
§ 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
3. predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť.
Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na
záručnom
liste. Pokiaľ
v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.
4. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci
zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s
prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne
týmto poriadkom.)
5. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však
kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa
záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú
uplatnené v záručnej dobe.
 

Záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť.
Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
3. Výnimky zo záruky:
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci,
živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na
závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a
inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou
príručkou.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia
vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,

c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v
dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať,
sa do záručnej doby nepočíta.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne
plynúť
záručná doba znova od prevzatia
nového tovaru.
5. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar,
je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci
nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
osobne: Anna Jačisková- LUBIK,094 35 Soľ 73, SR

poštou na adresu: Anna Jačisková- LUBIK,094 35 Soľ 73, SR (odoslaním tovaru spolu s dokladom o
kúpe).


Kupujúci preukáže platnosť
záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar
reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako
na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

7. Predávajúci má právo odmietnuť
prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo
jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie
tovaru do reklamačného procesu.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti
veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší
počet vád vec riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu
z ceny veci.
6. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má
kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny výrobku.
8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží
na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto
voľbu
sám jednostranne meniť.
9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je
povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.
10. Určenie spôsobu vybavenia reklamácie: Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ
uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
a) ihneď,


b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie

c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť
aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.
12. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie
informácie, že je tovar pripravený na vyzdv0ihnutie,

b) odoslanie finančných
prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene
kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na
vyzdvihnutie.

13. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

14. Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy: Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12
mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe odborného
posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa
vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. predávajúci je povinný
poskytnúť
spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr
do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
15. Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy: Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od
kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ
zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na
odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná
doba neplynie. predávajúci je povinný
spotrebiteľovi
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.
16. Náklady na odborné posúdenie: Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky
záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej,
notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť
spotrebiteľovi iba v prípade, ak
odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
17. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je
kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho
a spotrebiteľa uvedený popis vady a či
spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy
alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.
18. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
spotrebiteľovi
čo možno najskôr,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou
kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms
správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o
jej odoslaní.
20. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade
neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia
prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
21. Súčinnosť kupujúceho: Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu,
bezodkladne akúkoľvek
súčinnosť
k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu
(vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný
dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo
obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto
overenie a odstránenie vady.
22. Kupujúci si je povinný prevziať
tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od
vyrozumenia o jej vykonaní.
23. Informácie o možnostiach uplatnenia a vybavenia reklamácie / reklamácií poskytuje predávajúci nie
len osobne na adrese ale aj elektronicky a telefonicky:
Adresa: Anna Jačisková- LUBIK,09435 Soľ 73, SR

email: eshop@lubik.sk

tel.: 0904563834

24. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je

spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije
všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého
hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory
„cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými
spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

25. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.
web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk
26. Návrh môže spotrebiteľ
podať spôsobom určeným
podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27. Spotrebiteľ môže využiť
na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie
informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú
stránku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je platný od 1.10.2013

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť
reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia
umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
3. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným
reklamačným poriadkom.

 

O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© Anna Jačisková- LUBIK 2016, 41, eurohranol,škárovka,fotokurz,Vranov nad Topľou
www.studioidea-lj.com
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok